Wspólnik w spółce z o.o. – uprawnienia

Z posiadaniem statusu wspólnika łączy się szereg uprawnień, które można skategoryzować na: uprawnienia ustawowe i umowne, uprawnienia udziałowe i osobiste, uprawnienia indywidualne i kolektywne. Podstawowe uprawnienia wspólników spółki z o.o.: Prawo do dywidendy to prawo do udziału w zysku spółki. Jest ono prawem powszechnym – przysługuje każdemu wspólnikowi. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której którykolwiek ze wspólników byłby od udziału w zysku wyłączony. prawo to przysługuje z mocy ustawy, jednakże dla…

Więcej

Podatek CIT w spółce z o.o.

Dochód spółki z o.o., a więc fakt finansowo-prawny wypracowanych przez nią nadwyżek przychodów względem kosztów, podlega rozliczeniu w formule podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) według stawki 19% lub 9%. Tę drugą stawkę wprowadzono w 2019 roku.  Zasada rozliczeniowa jest taka, że dopiero po odprowadzeniu podatku CIT realny zysk spółki należy się jej wspólnikom jako dywidenda. Wspólnicy natomiast zobowiązani są do zapłaty 19% podatku PIT od przekazanej im dywidendy. Co…

Więcej

Przekształcenie JDG w Sp. z o.o.

Dlaczego warto? Najważniejszą korzyścią i częstym motywem do tworzenia spółek z o.o. jest mniejsza niż w przypadku JDG odpowiedzialność przedsiębiorcy majątkiem osobistym za zobowiązania firmy. Po przekształceniu stroną odpowiadającą za nowe zobowiązania będzie spółka, a za stare, czyli te sprzed przekształcenia będziesz odpowiadał Ty jako przedsiębiorca wspólnie ze spółką solidarnie przez 3 lata od przekształcenia. Plusem tego rozwiązania jest także możliwość kontynuowania działalności spółki przez spadkobierców w przypadku śmierci jednego…

Więcej

Kiedy kradzież majątku firmy zalicza się do kosztów?

Gdy w firmie nastąpi okoliczność kradzieży, utratę majątku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jednak pod pewnymi warunkami. Do właściwej oceny swojej decyzji należy wziąć pod uwagę: analizę okoliczności, które doprowadziły do powstania straty, całokształt prowadzonej działalności gospodarczej, analizę działań podjętych przez przedsiębiorcę w celu zabezpieczenia firmy przed podobnymi zdarzeniami, sposób udokumentowania powstałych strat. Dopiero wówczas można podjąć właściwą decyzję, ponieważ kradzież można zaliczyć do kosztów, ale tylko pod warunkiem,…

Więcej

Mailing reklamowy

Mailing reklamowy jest odmianą marketingu internetowego, jego najważniejszą cechą jest wykorzystanie poczty internetowej jako narzędzia reklamy. Polega on na wysyłaniu na podane adresy e-mail potencjalnych klientów odpowiednio przygotowane wiadomości. Mają one na celu zachęcenie odbiorców do skorzystania z oferty firmy.  Zalety mailingu reklamowego: Masowość – żadne medium internetowe nie ma takiego zasięgu jak e-mail. Wysyłanie mailingu jest możliwe do dowolnego miejsca na świecie. Niski koszt i skuteczność – efektywność e-mail…

Więcej

Jakie zdarzenia nie podlegają rejestracji w KPiR?

Wbrew pozorom nie wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące danej firmy należy ujmować w KPiR. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokonuje się zapisu tylko tych zdarzeń, które powodują konsekwencję na gruncie podatku dochodowego. Jest kilka rodzajów operacji gospodarczych, które nie podlegają ewidencji w KPiR. Do tych operacji zalicza się między innymi: Otrzymanie zaliczki na poczet dostawy towarów, materiałów czy wykonania usługi. Nie stanowi to przychodu podlegającego opodatkowaniu, więc nie może zostać zarejestrowane…

Więcej

Co będą zawierać nowe JPK_VAT?

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym zawierającym informacje zarówno deklaracji VAT, jak i ewidencji VAT. Plik będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT: – podatnicy rozliczający się miesięcznie będą składać jeden dokument, – podatnicy rozliczający się kwartalnie będą składać JPK_VAT także za okresy miesięczne, z tym że za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej deklaracji. Pliki JPK_VAT w nowej formie należy składać do 25 dnia…

Więcej

Czym jest sponsoring?

Sponsoring jest umową partnerską, która zakłada wzajemne świadczenia sponsora i sponsorowanego.  sponsor – firma lub osoba prywatna zainteresowana promowaniem siebie lub swoich produktów i ponosząca z tego powodu określone koszty, sponsorowany – osoba lub instytucja korzystająca ze świadczeń. Sponsoring można także rozumieć jako finansowe, usługowe lub rzeczowe wsparcie innego podmiotu, którego celem jest zapewnienie przedsiębiorstwu korzyści rynkowych. Sponsoring w ostatnich latach zyskał na znaczeniu. Najważniejsze czynniki, które się do tego…

Więcej

Firmowa pieczątka

Prowadzenie firmy to przede wszystkim podpisanie dziesiątek dokumentów wraz z opatrywaniem ich odpowiednimi pieczątkami. Obecnie niemal każdy z przedsiębiorców posiada własną pieczątkę.  Większa wiarygodność dokumentów – dzięki podbiciu dokumentu pieczęcią firmową oraz podpisie osoby uprawnionej dokumenty wysyłane do kontrahentów, czy podpisywane w urzędach zyskują na wiarygodności. W końcu wiele z nich posiada specjalne rubryki na umieszczenie odbitki z nazwą i numerem REGON firmy.  Tym, kto niejako zmusza przedsiębiorców do posiadania…

Więcej