Faktura uproszczona

Faktura, którą wystawia przedsiębiorca, może przybrać formę uproszczonego dokumentu. Kiedy jest to możliwe? W przypadku, gdy cena sprzedanego towaru lub usługi nie przekracza 450 złotych (lub 100 euro, jeśli jest wyrażona w tej właśnie walucie), możliwe jest wystawienie tzw. faktury uproszczonej. Podatnik sam może zdecydować o wystawieniu faktury uproszczonej lub też pełnej. Istnieją jednak wyjątki, które nie pozwalają na wystawienie takiego dokumentu nawet, jeśli jej wartość nie przekracza wyżej wymienionych….

Więcej

Forma tabelaryczna księgowości

Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem dotyczącym wszystkich przedsiębiorców oraz podmiotów funkcjonujących na rynku. Bardzo ważne jest, aby niezależnie od jej rodzaju była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ostatnio coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z księgowości zdalnej, która pozwala mieć dostęp do dokumentacji firmy niezależnie od miejsca. Warto jednak wspomnieć o jednej z form księgowości – formie tabelarycznej. Polega ona na prowadzeniu księgi dziennik-główna łączącej dwa urządzenia księgowe: – dziennik przeznaczony do…

Więcej

Korygowanie błędów w księgach rachunkowych z lat ubiegłych

W rocznych sprawozdaniach finansowych mogą zawierać się błędy, które zostaną wykryte w kolejnych latach prowadzenia działalności. Nasuwa się zatem pytanie o to jak skorygować zapisy w księgach rachunkowych z lat poprzednich? Za błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych uznaje się pominięcia i nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, które powodują istotne zniekształcenia danych sprawozdawczych, przez co nie pozwalają na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej firmy, a także jej wyniku…

Więcej

Księgowanie różnic kursowych

Różnice kursowe, to różnice, które wynikają z transakcji dokonywanych w obcych walutach. Po takiej transakcji przedsiębiorca powinien dokonać odpowiedni zapis księgowy. Wówczas nastąpi obowiązek dwukrotnego przeliczenia operacji, w walucie obcej oraz na złotówki Przeliczenia należy dokonać według kursu Narodowego Banku Polskiego wypadającego na dzień, który poprzedza powstanie obowiązku podatkowego. Przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w walucie polskiej. Wyróżnia się dwa rodzaje różnic kursowych: – dodatnie, gdy sprzedawca otrzyma…

Więcej

Czy faktura VAT będzie ważna bez podpisu?

Przedsiębiorcy często mają wątpliwości dotyczące ich dokumentów. Najczęściej nurtuje ich pytanie czy są one wystawiane zgodnie z przepisami. Faktura będzie prawidłowo wystawiona, o ile będzie zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami rozporządzenia. Podpis nie jest wymagany, gdyż bez niego faktura nadal będzie odpowiednia. Co więc musi zawierać faktura, aby być poprawną? datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który identyfikuje fakturę, imiona, nazwiska oraz adresy podatnika i…

Więcej

Faktura zbiorcza

Faktura zbiorcza służy do dokumentowania odrębnych dostaw towarów bądź usług wykonywanych w trakcie jednego miesiąca. Co ważne musi dotyczyć jednego kontrahenta. Dokument ten powinien być wystawiony nie później niż do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu w którym została dokonana dostawa towarów. Faktura zbiorcza powinna zawierać wszystkie elementy faktury standardowej, a więc między innymi datę wystawienia, nazwę podatnika, numer NIP, nazwę towaru bądź usługi, datę dokonania lub zakończenia dostawy…

Więcej

Księgowość w firmie

Prowadzenie każdego typu podmiotu działalności gospodarczej wiąże się z rozliczaniem jego ksiąg w odpowiedni sposób. Aktualnie rozróżnia się dwa systemy księgowe, za pomocą których prowadzi się rozliczenia finansowe przedsiębiorstw. Jest to księgowość pełna oraz uproszczona. Nie trudno się domyślić, że księgowość pełna jest procesem bardziej skomplikowanym w porównaniu do małej księgowości. Istnieje wiele czynników, które determinują decyzję związaną z wyborem odpowiedniej formy prowadzenia ksiąg rachunkowych firmy. Głównym z nich są…

Więcej

Początek działalności bez składek ZUS

Od 30 kwietnia 2018 roku istnieje możliwość, aby osoba zakładająca własną działalność gospodarczą, nie musiała opłacać składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy. Należy jednak mieć na uwadze to, iż decydując się na zwolnienie z opłacania składek społecznych, jest się również na dany moment wykluczonym z opłacania składek takich, jak emerytalna, rentowa, wypadkowa oraz Fundusz Pracy. Po upływie owych 6 miesięcy, a więc po utracie ulgi, przedsiębiorstwo na okres 24 miesięcy…

Więcej

Split payment

Model podzielonej płatności związany jest z podatkiem VAT. System ten został wprowadzony w celu zmniejszenia luki podatkowej w VAT, która w Polsce ma tendencję rosnącą. Na czym polega split payment? Ustawa o podatku od towarów i usług wdrożyła podzieloną płatność. Przepisy obowiązują od lipca 2018 roku. Art. 108a ust.1 zmienianej ustawy mówi o tym, że ze split payment będą mogli korzystać nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. Płatności…

Więcej

Zobowiązanie podatkowe

Obowiązek podatkowy to konieczność zapłacenia określonej kwoty na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego. Zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania lub z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. Realizacja zobowiązania podatkowego, czyli zapłata, musi zostać dokonana w odpowiednim terminie. W przypadku obrotu bezgotówkowego terminem…

Więcej