Czy faktura musi być podpisana?

Faktura to podstawowy dokument funkcjonujący w obrocie gospodarczym, będący potwierdzeniem dokonania transakcji oraz skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego. Z tego powodu faktura VAT powinna zawierać wszystkie potrzebne dane, a jeszcze niedawno kwestią sporną było to, czy powinna zostać własnoręcznie podpisana przez stronę wystawiającą.  Kilka lat temu podpis był nieodzownym elementem faktury, podobnie jak pieczątka sprzedawcy. Jednak z momentem wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, Polska musiała dostosować przepisy dotyczące VAT-u do…

Więcej

Likwidacja stanowiska pracy i odprawy dla pracowników

Pracodawca niekiedy może być zobowiązany do wypłacenia pracownikom odprawy pieniężnej. Przysługują im one jedynie w sytuacji, gdy umowa ulega rozwiązaniu z winy pracodawcy, gdy w firmie pracuje co najmniej 20 osób i jeśli w okresie nieprzekraczającym 30 dni rozwiązanie stosunku pracy obejmuje co najmniej: 10 pracowników (gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników) 10% pracowników (gdy pracodawca zatrudnia od 100 do 299 pracowników) 30% (gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300…

Więcej

Poprawne terminy wystawienia faktury na żądanie

Wystawienie faktury na żądanie w przypadku transakcji pomiędzy dwiema firmami, najczęściej odbywa się od razu po zakończeniu zakupu. Ułatwia to również terminowe regulowanie należności finansowych, czyli chroni interes sprzedawcy towaru lub usługi. Nieco więcej możliwości terminowych wynika z sytuacji wystawienia faktury na żądanie dla osoby fizycznej, która sama wnioskuje o sporządzenie dla niej faktury. Wystawienie faktury na żądanie dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej objęte jest następującymi regulacjami terminowymi. Jeśli…

Więcej

Działalność nierejestrowana 2020

W 2020 roku pensja minimalna wzrośnie do 2600 zł. Dla sporej części przedsiębiorców nie jest to dobra informacja, ale dla osób prowadzących lub myślących o działalności nierejestrowanej już owszem. Wynika to z tego, że limit dla tej formy działalności uzależniony jest od pensji minimalnej. Na podstawie tego wiemy, że w 2020 roku, próg dla działalności nierejestrowanej wyniesie 1300 zł przychodu. Działalność nierejestrowaną może prowadzić każdy, kto: zmieści się w limicie…

Więcej

Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu faktur?

Najważniejszą rzeczą przy wystawianiu faktury jest to, aby robić to poprawnie, czyli zgodnie z przepisami prawa. Należy pamiętać o tym, że prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać określone przez odpowiednie zarządzania elementy. Wśród nich znajdują się m.in. stawka podatku VAT, dane stron, czy też ilość sprzedanych towarów lub usług. Bardzo ważne jest to, aby w fakturze zawrzeć elementy, które są wymagane przez ustawę: datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej…

Więcej

Obowiązek przedsiębiorcy – sprawozdanie finansowe

Przedsiębiorcy, objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej rachunkowości, zobowiązani są do sporządzania i składania corocznych sprawozdań finansowych. Termin ich złożenia w KRS  oraz w Urzędzie Skarbowym mija 31 marca. Sporządzenia sprawozdania finansowego dokonuje się pod koniec okresu sprawozdawczego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie musi zostać wykonane w taki sposób, aby odznaczało się rzetelnością i było zrozumiałe dla jego użytkowników.Powinno być również kompletne. Oznacza to, że gotowe sprawozdanie musi…

Więcej

Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Spółka z o.o., jako osoba prawna, sama odpowiada za zobowiązania. Wspólnicy zaś, co do zasady, za nie nie odpowiadają, chyba że zachodzą wskazane przez prawo przypadki. Wskazuje ono następujące sytuacje, gdy mamy do czynienia z odpowiedzialnością wspólnika: solidarna odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, w razie bezskutecznej egzekucji z majątku spółki, przy jednoczesnym braku zaistnienia okoliczności zwalniających z tejże odpowiedzialności, odpowiedzialność za niedopełnienia przez członków zarządu ustawowych obowiązków…

Więcej

Wspólnik w spółce z o.o. – uprawnienia

Z posiadaniem statusu wspólnika łączy się szereg uprawnień, które można skategoryzować na: uprawnienia ustawowe i umowne, uprawnienia udziałowe i osobiste, uprawnienia indywidualne i kolektywne. Podstawowe uprawnienia wspólników spółki z o.o.: Prawo do dywidendy to prawo do udziału w zysku spółki. Jest ono prawem powszechnym – przysługuje każdemu wspólnikowi. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której którykolwiek ze wspólników byłby od udziału w zysku wyłączony. Prawo to przysługuje z mocy ustawy, jednakże dla…

Więcej

Podatek CIT w spółce z o.o.

Dochód spółki z o.o., a więc fakt finansowo-prawny wypracowanych przez nią nadwyżek przychodów względem kosztów, podlega rozliczeniu w formule podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) według stawki 19% lub 9%. Tę drugą stawkę wprowadzono w 2019 roku.  Zasada rozliczeniowa jest taka, że dopiero po odprowadzeniu podatku CIT realny zysk spółki należy się jej wspólnikom jako dywidenda. Wspólnicy natomiast zobowiązani są do zapłaty 19% podatku PIT od przekazanej im dywidendy. Co…

Więcej

Przekształcenie JDG w Sp. z o.o.

Dlaczego warto? Najważniejszą korzyścią i częstym motywem do tworzenia spółek z o.o. jest mniejsza niż w przypadku JDG odpowiedzialność przedsiębiorcy majątkiem osobistym za zobowiązania firmy. Po przekształceniu stroną odpowiadającą za nowe zobowiązania będzie spółka, a za stare, czyli te sprzed przekształcenia będziesz odpowiadał Ty jako przedsiębiorca wspólnie ze spółką solidarnie przez 3 lata od przekształcenia. Plusem tego rozwiązania jest także możliwość kontynuowania działalności spółki przez spadkobierców w przypadku śmierci jednego…

Więcej