Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu faktur?

Najważniejszą rzeczą przy wystawianiu faktury jest to, aby robić to poprawnie, czyli zgodnie z przepisami prawa. Należy pamiętać o tym, że prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać określone przez odpowiednie zarządzania elementy. Wśród nich znajdują się m.n. stawka podatku VAT, dane stron, czy też ilość sprzedanych towarów lub usług. Bardzo ważne jest to, aby w fakturze zawrzeć elementy, które są wymagane przez ustawę: datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej…

Więcej

Obowiązek przedsiębiorcy – sprawozdanie finansowe

Przedsiębiorcy, objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej rachunkowości, zobowiązani są do sporządzania i składania corocznych sprawozdań finansowych. Termin ich złożenia w KRS  oraz w Urzędzie Skarbowym mija 31 marca.Sporządzenia sprawozdania finansowego dokonuje się pod koniec okresu sprawozdawczego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie musi zostać wykonane w taki sposób, aby odznaczało się rzetelnością i było zrozumiałe dla jego użytkowników.Powinno być również kompletne. Oznacza to, że gotowe sprawozdanie musi składać…

Więcej

Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Spółka z o.o., jako osoba prawna, sama odpowiada za zobowiązania. Wspólnicy zaś, co do zasady, za nie nie odpowiadają, chyba że zachodzą wskazane przez prawo przypadki. Wskazuje ono następujące sytuacje, gdy mamy do czynienia z odpowiedzialnością wspólnika: solidarna odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, w razie bezskutecznej egzekucji z majątku spółki, przy jednoczesnym braku zaistnienia okoliczności zwalniających z tejże odpowiedzialności, odpowiedzialność za niedopełnienia przez członków zarządu ustawowych obowiązków…

Więcej

Wspólnik w spółce z o.o. – uprawnienia

Z posiadaniem statusu wspólnika łączy się szereg uprawnień, które można skategoryzować na: uprawnienia ustawowe i umowne, uprawnienia udziałowe i osobiste, uprawnienia indywidualne i kolektywne. Podstawowe uprawnienia wspólników spółki z o.o.: Prawo do dywidendy to prawo do udziału w zysku spółki. Jest ono prawem powszechnym – przysługuje każdemu wspólnikowi. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której którykolwiek ze wspólników byłby od udziału w zysku wyłączony. prawo to przysługuje z mocy ustawy, jednakże dla…

Więcej

Podatek CIT w spółce z o.o.

Dochód spółki z o.o., a więc fakt finansowo-prawny wypracowanych przez nią nadwyżek przychodów względem kosztów, podlega rozliczeniu w formule podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) według stawki 19% lub 9%. Tę drugą stawkę wprowadzono w 2019 roku.  Zasada rozliczeniowa jest taka, że dopiero po odprowadzeniu podatku CIT realny zysk spółki należy się jej wspólnikom jako dywidenda. Wspólnicy natomiast zobowiązani są do zapłaty 19% podatku PIT od przekazanej im dywidendy. Co…

Więcej

Przekształcenie JDG w Sp. z o.o.

Dlaczego warto? Najważniejszą korzyścią i częstym motywem do tworzenia spółek z o.o. jest mniejsza niż w przypadku JDG odpowiedzialność przedsiębiorcy majątkiem osobistym za zobowiązania firmy. Po przekształceniu stroną odpowiadającą za nowe zobowiązania będzie spółka, a za stare, czyli te sprzed przekształcenia będziesz odpowiadał Ty jako przedsiębiorca wspólnie ze spółką solidarnie przez 3 lata od przekształcenia. Plusem tego rozwiązania jest także możliwość kontynuowania działalności spółki przez spadkobierców w przypadku śmierci jednego…

Więcej

Kiedy kradzież majątku firmy zalicza się do kosztów?

Gdy w firmie nastąpi okoliczność kradzieży, utratę majątku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jednak pod pewnymi warunkami. Do właściwej oceny swojej decyzji należy wziąć pod uwagę: analizę okoliczności, które doprowadziły do powstania straty, całokształt prowadzonej działalności gospodarczej, analizę działań podjętych przez przedsiębiorcę w celu zabezpieczenia firmy przed podobnymi zdarzeniami, sposób udokumentowania powstałych strat. Dopiero wówczas można podjąć właściwą decyzję, ponieważ kradzież można zaliczyć do kosztów, ale tylko pod warunkiem,…

Więcej

Mailing reklamowy

Mailing reklamowy jest odmianą marketingu internetowego, jego najważniejszą cechą jest wykorzystanie poczty internetowej jako narzędzia reklamy. Polega on na wysyłaniu na podane adresy e-mail potencjalnych klientów odpowiednio przygotowane wiadomości. Mają one na celu zachęcenie odbiorców do skorzystania z oferty firmy.  Zalety mailingu reklamowego: Masowość – żadne medium internetowe nie ma takiego zasięgu jak e-mail. Wysyłanie mailingu jest możliwe do dowolnego miejsca na świecie. Niski koszt i skuteczność – efektywność e-mail…

Więcej

Jakie zdarzenia nie podlegają rejestracji w KPiR?

Wbrew pozorom nie wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące danej firmy należy ujmować w KPiR. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokonuje się zapisu tylko tych zdarzeń, które powodują konsekwencję na gruncie podatku dochodowego. Jest kilka rodzajów operacji gospodarczych, które nie podlegają ewidencji w KPiR. Do tych operacji zalicza się między innymi: Otrzymanie zaliczki na poczet dostawy towarów, materiałów czy wykonania usługi. Nie stanowi to przychodu podlegającego opodatkowaniu, więc nie może zostać zarejestrowane…

Więcej