Kto nie może rozliczać się na podstawie ryczałtu?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z najłatwiejszych metod rozliczania się z podatku dochodowego. Wiele przedsiębiorców chciałoby wybrać taką metodę, jednak nie jest ona dostępna dla wszystkich.

Prawo podatkowe wyklucza stosowanie ryczałtu w przypadku prowadzenia:
– aptek,
– lombardów,
– działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
– prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów (innych niż lekarze, weterynarze, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze oraz nauczyciele w zakresie udzielania korepetycji).

Nie dopuszcza się stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku:
– świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustaw,
– wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
– zmiany stosunku pracy na działalność gospodarczą, w ramach której świadczy się usługi na rzecz byłego pracodawcy lub świadczy się usługi, które wchodziły w zakres dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
– podejmowania działalności gospodarczej w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka.
– gdy małżonek lub małżonkowie ryczałtowców przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.