Polityka rachunkowości – podstawowe informacje

Polityka rachunkowości ma na celu określenie pewnych kluczowych kwestii regulujących wszystkie działania podejmowane w ramach prowadzenia księgowości firmy. 4 najważniejsze zagadnienia, które określa dotyczą: – roku obrachunkowego oraz okresów sprawozdawczych, – metody ustalania wyniku finansowego, wyceny aktywów i pasywów, – sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, – systemu związanego z ochroną danych i zbiorów danych. Na podstawie polityki rachunkowości ocenia się czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób należyty. W polityce rachunkowości…

Więcej