Jak zbudowane jest sprawozdanie finansowe?

Obowiązkiem wielu przedsiębiorców jest sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki pod koniec okresu sprawozdawczego. Każdy taki dokument musi odznaczać się cechami takimi, jak rzetelność, kompletność, porównywalność, sprawdzalność, terminowość oraz ciągłość.

Kompletne sprawozdanie finansowe składa się z:
1. Wprowadzenia do sprawozdanie finansowego.
2. Rachunku zysków i strat.
3. Bilansu.
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym.
5. Sprawozdania z przepływów pieniężnych.
6. Dodatkowych informacji oraz objaśnień.

Istotnymi elementami są: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Bilans stanowi zestawienie wszystkich aktywów (składników majątku) i pasywów (składników kapitałów), natomiast rachunek zysków i strat zawiera ocenę wyniku finansowego jednostki. Równie ważne jest sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które ukazuje w sposób dynamiczny zmiany zachodzące w przepływach pieniężnych, co ma wpływ na kształtowanie wyniku.

Sprawozdanie finansowe sporządzone powinno być w odpowiednim formacie. Dodatkowo takie e-sprawozdanie obowiązkowo musi zostać podpisane podpisem elektronicznym i wysłane za pomocą przeglądarki Internetowej.