Księga rachunkowa, a KPIR

Zarówno księga rachunkowa jak i podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) są narzędziami ewidencji księgowej. To właśnie je najczęściej wykorzystuje się do prowadzenia księgowości – pełnej lub uproszczonej.

KPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów) służy do prowadzenia księgowości w formie uproszczonej. Księgowanie w oparciu o nią polega na ewidencji przychodów ze sprzedaży i pozostałych przychodów oraz ewidencji kosztów zakupu towarów handlowych i materiałów, a także wydatków na wynagrodzenia  i pozostałą działalność gospodarczą. Do ewidencji tych wszystkich operacji służą 16 kolumn księgi przychodów i rozchodów.

Księga rachunkowa (księga handlowa) jest narzędziem prowadzenia pełnej księgowości. Składa się z dziennika, w którym dokonuje się ewidencji operacji (data, dowód, sposób księgowania, wartość operacji), kont księgi głównej i pomocniczej, na których księguje się operacje gospodarcze, zestawień obrotów i sald kont głównych i pomocniczych oraz wykazu składników aktywów i pasywów.