Kto nie może rozliczać się na podstawie ryczałtu?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z najłatwiejszych metod rozliczania się z podatku dochodowego. Wiele przedsiębiorców chciałoby wybrać taką metodę, jednak nie jest ona dostępna dla wszystkich.

Prawo podatkowe wyklucza stosowanie ryczałtu w przypadku prowadzenia:
– aptek,
– lombardów,
– działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
– prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów (innych niż lekarze, weterynarze, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze oraz nauczyciele w zakresie udzielania korepetycji).*

Nie dopuszcza się stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku:

– korzystania z karty podatkowej
– świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy*,
– wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
– zmiany stosunku pracy na działalność gospodarczą, w ramach której świadczy się usługi na rzecz byłego pracodawcy lub świadczy się usługi, które wchodziły w zakres dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
– podejmowania działalności gospodarczej w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka.
– gdy małżonek lub małżonkowie ryczałtowców przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Aktualizacja

Od 2021 roku nastąpiły spore zmiany w ryczałcie. Prócz limitu i stawek ryczałtu zmianie się także katalog podatników, którzy mogą korzystać z tej formy opodatkowania.

* z załącznika nr.2 do ustawy wykluczonych zostało wiele usług

* na nowo rozpatrzono definicję wolnego zawodu i do wyjątków od braku możliwości opodatkowania ryczałtem dołączono:
– psychologów
– fizjoterapeutów
– adwokatów, notariuszy, radców prawnych
– architektów
– biegłyby rewidentów, księgowych
– agentów ubezpieczeuowych
– inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych
– doradców restrukturyzacyjnych

Za wolny zawód uznano również wykonywanie usług na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub też na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalność.