Obowiązki księgowego według prawa

Można powiedzieć, że księgowy jest bardzo zapracowaną osobą, chociaż nie zawsze jest to widoczne. Mimo tego, że osoba ta ma wiele obowiązków, ciąży na nie j także spora odpowiedzialność. 

Obowiązki księgowego, regulowane są głównie przez ustawę o Finansach Publicznych z 30 czerwca 2015 roku. Określa ona następujące obowiązki księgowego:

 • Prowadzenie rachunkowości danej jednostki. 
 • Dysponowanie środkami pieniężnymi. 
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. 
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 

Poza księgowymi w firmach czy biurach księgowych mogą być zatrudnieni główni księgowi. Także i te osoby są bardzo odpowiedzialne, o czym świadczą ich liczne obowiązki, wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości. Zalicza się do nich:

 • Sporządzanie dokumentacji, 
 • Ewidencję zdarzeń na podstawie prawidłowo wystawionych dowodów księgowych, 
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w porządku chronologicznym i systematycznym, terminowo, rzetelnie i bezbłędnie, 
 • Okresowe ustalanie oraz sprawdzanie droga inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, 
 • Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, 
 • Gromadzenie, grupowanie, przechowywanie dowodów księgowych według określonego wzorca 
 • Kontrola ksiąg rachunkowych, w tym zgodności podzbiorów, zasad ochrony zbiorów, 
 • Otwarcie i zamknięcie ksiąg za okresy sprawozdawcze, 
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i innych raportów, meldunków oraz wykazów na potrzeby wewnętrzne firmy, 
 • Współpraca z biegłym rewidentem.