Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa pobierana jest za:

  • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego do 50 mikrometrów grubości,
  • pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

UWAGA! Z opłaty zwolnione są bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych oraz oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem. 

Od 2020 roku rozliczenie opłaty recyklingowej należy dokonywać do 15 dnia miesiąca po upływie kwartału. Należy również pamiętać o obowiązku prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym. Taki rejestr należy prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej. Dokumentację należy przechowywać 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacja dotyczy.