Pełna księgowość – obowiązki, zalety, wady

Pełna księgowość jest najbardziej skomplikowaną, zaawansowaną, ale również najbardziej precyzyjną formą ewidencji operacji gospodarczych, dzięki której możliwa jest analiza, kontrola oraz generacja informacji na temat sytuacji przedsiębiorstwa w określonym momencie bądź na przestrzeni jakiegoś okresu.

Aby dowiedzieć się jakie formy działalności gospodarczych są zobowiązane do jej prowadzenia, należy kliknąć tutaj.

Przepisy regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych zostały ujęte w Ustawie o rachunkowości.

Z prowadzeniem pełnej księgowości, jako że związana jest ona z ewidencjonowaniem każdego zdarzenia gospodarczego (nawet takiego, które nie powoduje wpływu czy wypływu środków pieniężnych, ale może mieć odzwierciedlenie w wyniku finansowym), łączy się sporo obowiązków. Należy do nich między innymi:

→ opracowanie polityki rachunkowości,
→ prowadzenie systematycznego i chronologicznego zapisu zdarzeń gospodarczych na podstawie dowodów księgowych,
→ okresowe ustalanie, w drodze inwentaryzacji, rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz ich wycena,
→ ustalanie wyniku finansowego,
→ sporządzanie sprawozdań finansowych,
→ gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji przewidzianej w Ustawie.

Na koniec warto dokonać analizy – jakie pełna księgowość ma zalety, a jakie wady.

Zalety:

→ ewidencja każdego zdarzenia gospodarczego umożliwia dokonywanie szerokich analiz,
→ narzędzie pozwalające na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem,
→ możliwość szybkiego zauważenia konieczności wprowadzenia zmian,
→ obserwacja wszystkich przychodów i kosztów.

Wady:
→ wysokie koszty prowadzenia,
→ system skomplikowany,
→ wiele przepisów regulujących prowadzenie ksiąg.

ksiegowosc-pelna