Podatek PIT

Podatek PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem bezpośrednim obejmującym dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne.

Podatek dochodowy od osób fizycznych regulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032).

Podatnikiem podatku PIT są osoby fizyczne.

Do zakresu przedmiotowego podatku od dochodów osób fizycznych należą wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów, które zostały zakwalifikowane przez ustawę do kategorii zwolnień przedmiotowych. Od 2020 roku stawka podatku PIT wynosi 17%.

Dochód to nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym, z wyjątkiem wyraźnie zwolnionych od opodatkowania
Podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasadniczo suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów. Dochód ustawodawca definiuje jako dodatnią różnicę między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym.

W 2019 roku wprowadzono ulgę dla młodych pracowników, w postaci zerowego PITu, która obowiązuje osoby uzyskujące wynagrodzenie aż do ukończenia 26 lat. Zwolnienie podatkowe dotyczy pracy wykonywanej na podstawie:

  • umowy zlecenie
  • stosunku pracy
  • stosunku służbowego
  • pracy nakładczej
  • spółdzielczego stosunku pracy