Polityka rachunkowości – podstawowe informacje

Polityka rachunkowości ma na celu określenie pewnych kluczowych kwestii regulujących wszystkie działania podejmowane w ramach prowadzenia księgowości firmy.

4 najważniejsze zagadnienia, które określa dotyczą:

– roku obrachunkowego oraz okresów sprawozdawczych,
– metody ustalania wyniku finansowego, wyceny aktywów i pasywów,
– sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
– systemu związanego z ochroną danych i zbiorów danych.
Na podstawie polityki rachunkowości ocenia się czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób należyty.

W polityce rachunkowości nie powiela się informacji zawartych w Ustawie O Rachunkowości ale określa się te kwestie, w których prawo daje przedsiębiorcom prawo wyboru. Dokument ten określa także stosowane uproszczenia, które ustawodawca przewidział dla wybranych form prawnych i jednostek spełniających określone kryteria.
Polityka rachunkowości musi być aktualizowana za każdym razem kiedy zmieniają się rozwiązania stosowane w firmie. Zgodnie z przepisami zaleca się aby zawsze stosować te same zasady, jednak wraz ze zmianą kryteriów spełnianych przez jednostkę, zmiany i aktualizacje często są konieczne.