Podstawy, czyli czym jest bilans?

Bilans to dwustronne zestawienie wartości składników majątkowych czyli aktywów i pasywów, które sporządza się w określonej formie i na określony dzień. Bilans zestawia się według wzoru opublikowanego w załączniku do Ustawy o rachunkowości.

Aby prawidłowo sporządzić bilans, należy pamiętać o:
→ dokładnym oznaczeniu podmiotu, dla którego sporządza się bilans,
→ określeniu dnia bilansowego, czyli daty, na którą sporządzamy bilans,
→ wyznaczeniu jednostek, w których wskazywane są dane liczbowe,
→ wyszczególnieniu nazw oraz wartości poszczególnych grup aktywów i pasywów,
→ podpisach: kierownika jednostki oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych,
→ dacie sporządzenia bilansu.Bilans

Nie można również zapomnieć o tym, że wartości w bilansie muszą być wykazane w walucie polskiej, a bilans sporządzony w języku polskim. Istotne jest również, że wykazane sumy pośrednie grup aktywów i pasywów, sumy ogólne aktywów i pasywów, muszą być sobie równe.

Bilans należy sporządzić na koniec każdego roku obrotowego (roku kalendarzowego bądź innego okresu trwającego 12 kolejnych pełnych miesięcy, który określa statut bądź umowa, na podstawie której utworzono jednostkę).

Bilans w formie uproszczonej, w którym wykazane są co najmniej grupy oznaczone literami i cyframi rzymskimi, może sporządzać jednostka spełniająca minimum dwa z następujących warunków:
→ średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie przekroczyło 50 osób,
→ suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekroczyła równowartości 2 mln euro,
→ przychody ze sprzedaży towarów i produktów, a także operacji finansowych nie wyniosły więcej niż 4 mln euro.

W przypadku posiadania pytań związanych z bilansem firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi księgowymi. Oprócz prowadzenia księgowości dla firm świadczymy również usługi doradztwa księgowego oraz podatkowego.