Premia, a nagroda

Prócz wynagrodzenia pracodawca często wyposaża pracownika w dodatkowe świadczenia pieniężne, które potocznie nazywane są premiami lub nagrodami. Pojęcia te jednak nie oznaczają dokładnie tego samego, dlatego ich zamienne stosowanie jest po prostu błędne i może wprowadzać pracownika w błąd.

Premia to dodatek, do którego pracownik nabywa prawo wraz z wypełnieniem wymogów ściśle określonych w przepisach ustanowionych przez pracodawcę na umowie o pracę. Tak więc pracodawca nie ma prawa nie uwzględnić wypełnionych kryteriów i nie wypłacić dodatkowego świadczenia, czego często nie są świadomi pracownicy.


Nagroda w przeciwieństwie do premii to świadczenie dodatkowe wypłacane za szczególne osiągnięcia. Słuszność jej przyznania oraz wysokość ustala pracodawca w sposób dobrowolny.
Warunki premiowania mogą zostać poddane kontroli, a nie wypełnienie ich przez pracodawcę jest karalne. Nagrody nie podlegają kontroli sądowej. Dodatkowo nagroda może przybrać formę rzeczową. Nabywanie praw do nagród musi być poprzedzone złożeniem przez pracodawcę jednostronnego oświadczenia woli.premia