Zwolnienie dyscyplinarne

Istnieją szczególne przypadki, gdy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem z dnia na dzień bez wypowiedzenia. Jest to tak zwane zwolnienie dyscyplinarne.


Może do niego dojść tylko jeżeli podwładny dopuści się jednego z poniższych zaniedbań:

1. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Do tego punktu można zaliczyć nieusprawiedliwione nieobecności, spożywanie alkoholu w miejscu pracy, wykonywanie obowiązków służbowych w stanie nietrzeźwości, nieprzestrzeganie BHP, itd.

2. Popełnienie przez pracownika przestępstwa podczas trwania umowy o pracę. Występek ten musi być zatwierdzony prawomocnym wyrokiem, a także musi bezpośrednio odbijać się na niemożności piastowania przez niego dotychczasowego stanowiska.

3. Utrata uprawnień koniecznych do wykonywania określonej pracy. Istotne iż musi być spowodowane to winą pracownika, jako przykład możemy podać tutaj chociażby utratę prawa jazdy przez kierowcę taksówki.

Decydując się na zwolnienie dyscyplinarne pracownika, pracodawca zobowiązany jest sporządzić pisemne oświadczenie woli, a także poinformować o swojej decyzji związki zawodowe, do których należy dany pracownik.