Przechowywanie księgi przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ważnym dokumentem księgowym. Z tej racji musi być właściwie przechowywana. Co to naprawdę oznacza?

Aby KPiR była właściwie przechowywana musi: 

  1. być przechowywana w miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub miejscu wskazanym przez podatnika jako siedziba,
  2. znajdować się w każdym z zakładów przedsiębiorcy, gdy prowadzi on wielozakładowe przedsiębiorstwo (przedsiębiorca taki może prowadzić jedną KPiR pod warunkiem, że w każdym zakładzie prowadzona jest ewidencja sprzedaży, a księga znajduje się w siedzibie firmy),
  3. być zgłoszone miejsce przechowywania księgi przychodów i rozchodów w terminie do 7 dni od przekazania jej do biura rachunkowego czyli podpisania umowy z biurem rachunkowym. Zgłoszenie musi zostać dostarczone do naszelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika. Musi również wykazywać dane biura rachunkowego – nazwę, adres oraz miejsce przechowywania.

Pamiętaj!

Księga przychodów i rozchodów musi być prowadzona rzetelnie i niewadliwie. Przez rzetelność KPiR należy rozumieć, że dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty, natomiast o niewadliwej księdze mówimy, gdy prowadzimy dokument zgodnie z przepisami rozporządzenia o KPiR i objaśnieniami do wzoru księgi. Księgę uważa się na wadliwą jeśli brakuje w niej dat, występują niechronologiczne zapisy, zapisy są zaklejane czy też brakuje wszystkich danych kontrahentów.