Zakończenie działalności

Przedsiębiorca likwidujący prowadzoną przez siebie firmę musi spełnić szereg warunków związanych z tą czynnością. Najważniejsze z nich to, te związane z przepisami podatkowymi.

Na przedsiębiorcy ciążą obowiązki związane z zarządzaniem posiadanym majątkiem firmowym, który winien zostać wykonany z ostatnim dniem likwidacji firmy oraz stanowić wykaz wszystkich jego elementów składowych:
– posiadanych środków trwałych,
– firmowego wyposażenia,
– wyrobów gotowych i poszczególnych materiałów, półwyrobów,
– towarów przeznaczonych do sprzedaży.

Dokonanie tej czynności warunkuje wykonanie kolejnej, mianowicie spisu z natury przeprowadzonego zgodnie do stanu na dzień, w którym działalność ulega zakończeniu. O fakcie jego sporządzenia musi poinformować również organy podatkowe – właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego – ma na to co najmniej 7 dni jednak nie wcześniej niż zostanie sporządzony ten właśnie dokument.

Wykaz ten zawiera wyszczególnienie majątku przedsiębiorstwa w podobnym zakresie jak miało to miejsce w przypadku wykazu majątku przedsiębiorstwa. Różnica polega jedynie na nieuwzględnieniu w nim środków trwałych, wyceny poszczególnych składników muszą być jednak dokonane na podstawie ich cen zakupu na co przedsiębiorca ma dwa tygodnie od momentu kiedy spis został ukończony.

W gestii przedsiębiorcy likwidującego działalność leży także obowiązek zamknięcia księgi przychodów i rozchodów prowadzonej w trakcie jej trwania w której zostaje uwzględniona wartość spisu pomniejszona o wartość wyposażenia.