Wariant rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i strat może być sporządzany w jednym z dostępnych wariantów. To jaki przedsiębiorca będzie mógł wybrać zależy od tego, w jaki sposób ewidencjonuje koszty. Jeżeli zapisuje operacje zarówno na kontach zespołu nr 4 i zespołu nr 5 może wybrać dowolny z wariantów. W przeciwnych przypadkach, gdy ewidencje prowadzi się na kontach zespołu nr 4 należy wybrać wariant porównawczy, a jeżeli na kontach zespołu nr 5 wariant kalkulacyjny.

Każdy z wybranych wariantów rachunku zysków i strat ma swój ustalony wzór. Oto one:

Wariant porównawczy:

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna),
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki,
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.

B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV.  Podatki i opłaty
V.  Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)

Wariant kalkulacyjny:

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)

D. Koszty sprzedaży

E. Koszty ogólnego zarządu

G. Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)