Czym jest ZFŚS?

Więcej informacji na temat prowadzenia księgowości w firmie, można znaleźć na naszej stronie internetowej!

***

ZFŚS to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jego utworzenie i prowadzenie stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy, który na dzień pierwszego stycznia zatrudnia więcej niż 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Obowiązek ten dotyczy także zakładów i jednostek budżetowych bez względu na liczbę zatrudnionych.

Nawet jeżeli warunki utworzenia ZFŚS zostały spełnione, można zrezygnować z jego utworzenia. Wymaga to jednak zgody załogi i zawarcia stosownego zapisu w układzie zbiorowym lub regulaminie wynagrodzeń. Należy również podać do wiadomości tą informację, wszystkich zatrudnionych, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku kalendarzowego.

Jednostki, które utworzyły zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pracują na normalnych warunkach pracy, są zobowiązane do odpisywania 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, obowiązującego w gospodarce narodowej.
W wypadku jednak pracowników, którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o wyjątkowym charakterze, odpis ten wynosi już 50% przeciętnego wynagrodzenia.
Sytuacja wygląda inaczej w odniesieniu do pracownika młodocianego. Musi on odpisać od 5 do 7% przeciętnego wynagrodzenia, w zależności od etapu nauki na jakim się znajduje.
Pieniądze z tego funduszu przeznaczane są na wypłatę świadczeń urlopowych lub innych świadczeń socjalnych.