Wspólnik w spółce z o.o. – uprawnienia

Z posiadaniem statusu wspólnika łączy się szereg uprawnień, które można skategoryzować na:

  • uprawnienia ustawowe i umowne,
  • uprawnienia udziałowe i osobiste,
  • uprawnienia indywidualne i kolektywne.

Podstawowe uprawnienia wspólników spółki z o.o.:

  • Prawo do dywidendy to prawo do udziału w zysku spółki. Jest ono prawem powszechnym – przysługuje każdemu wspólnikowi. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której którykolwiek ze wspólników byłby od udziału w zysku wyłączony. Prawo to przysługuje z mocy ustawy, jednakże dla jego wykonania konieczne jest podjęcie uchwały przez wspólników, które następuje bezwzględną większością głosów. Zasadą jest, że udział w zysku ustalany jest proporcjonalnie do posiadanych udziałów, przy czym można tę zasadę umownie wyłączyć, ustalając inne proporcje w granicach wskazanych przez ustawę.
  • Prawo głosu – oznacza możliwość uczestnictwa w głosowaniu na zgromadzeniu wspólników. Co do zasady udziałom o równej wartości przypada jeden głos. Z kolei w przypadku udziałów nierównych na każde 10 zł przypada jeden głos.