Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Spółka z o.o., jako osoba prawna, sama odpowiada za zobowiązania. Wspólnicy zaś, co do zasady, za nie nie odpowiadają, chyba że zachodzą wskazane przez prawo przypadki. Wskazuje ono poniższe sytuacje, gdy mamy do czynienia z odpowiedzialnością wspólnika.

  • Solidarna odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, w razie bezskutecznej egzekucji z majątku spółki, przy jednoczesnym braku zaistnienia okoliczności zwalniających z tejże odpowiedzialności.
  • Odpowiedzialność za niedopełnienia przez członków zarządu ustawowych obowiązków informacyjnych w przedmiocie pokrycia udziałów.
  • Odpowiedzialność wspólnika za niedopełnienie obowiązków świadczenia na rzecz spółki.
  • Odpowiedzialność wspólnika za wniesienie wkładu posiadającego wady, bądź o zawyżonej wartości.

Warto też wspomnieć o odpowiedzialności wspólników spółki z o.o. w organizacji, którą ponoszą oni solidarnie ze spółką i osobami działającymi w imieniu spółki, przy czym odpowiedzialność ta jest ograniczona, a jej granicą jest wkład, który nie został wniesiony. Jeśli zaś wspólnik działał w imieniu spółki w organizacji, jego odpowiedzialność jest nieograniczona.