Obowiązek przedsiębiorcy – sprawozdanie finansowe

Przedsiębiorcy, objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej rachunkowości, zobowiązani są do sporządzania i składania corocznych sprawozdań finansowych. Termin ich złożenia w KRS  oraz w Urzędzie Skarbowym mija 31 marca. Sporządzenia sprawozdania finansowego dokonuje się pod koniec okresu sprawozdawczego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie musi zostać wykonane w taki sposób, aby odznaczało się rzetelnością i było zrozumiałe dla jego użytkowników.Powinno być również kompletne. Oznacza to, że gotowe sprawozdanie musi składać się z wszystkich wymaganych części. W przypadku sprawozdania dla organizacji, która nie jest mikro jednostką, są to: 

  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • Rachunek zysków i strat
  • Bilans
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym
  • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  • Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie finansowe składane przez mikro jednostki powinno zawierać:

  • kwotę zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych, które nie zostały uwzględnione w bilansie,
  • odrębne ujawnienie zobowiązania dotyczącego emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych,
  • kwotę zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów: administracyjnych, zarządzających i nadzorujących,
  • wartość udziałów(akcji) własnych.