Zmiana stanowiska w pracy – co musisz wiedzieć jako pracodawca?

Zmiana stanowiska pracy to istotne wydarzenie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Proces ten wymaga uwzględnienia wielu formalności i przestrzegania przepisów prawnych. Warto poznać najważniejsze aspekty związane ze zmianą stanowiska pracy m.in. obowiązki pracodawcy oraz konieczności przeprowadzenia badań lekarskich i szkoleń BHP.

Zmiana stanowiska pracy, a obowiązki pracodawcy

Zmiana stanowiska pracy często wiąże się ze zmianą treści umowy o pracę. Może to nastąpić na dwa sposoby: poprzez porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie zmieniające. Porozumienie zmieniające wymaga zgodnego oświadczenia woli pracownika i pracodawcy. W przypadku braku zgody ze strony pracownika, pracodawca może zastosować wypowiedzenie zmieniające, co oznacza jednostronne wypowiedzenie dotychczasowych warunków umowy o pracę.

Zmiana stanowiska pracy, a badania lekarskie

Pracodawca, powierzając pracownikowi nowe stanowisko pracy, musi pamiętać o obowiązkach związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną. Zgodnie z art. 229 §1 Kodeksu pracy, pracownik musi przejść wstępne badania lekarskie, jeśli nowe stanowisko wiąże się z występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych. Dotyczy to również młodocianych pracowników przenoszonych na inne stanowiska.

Zmiana stanowiska pracy, a szkolenie BHP

Obowiązek przeszkolenia pracownika z zakresu BHP przed dopuszczeniem go do pracy wynika z art. 237 [3] §2 Kodeksu pracy. Szkolenia BHP dzielą się na wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne, obejmujące instruktaż ogólny i stanowiskowy, musi być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku.

Awans na stanowisko kierownicze, a szkolenie okresowe BHP

Awans pracownika na stanowisko kierownicze wiąże się z koniecznością odbycia szkolenia okresowego BHP dla osób kierujących pracownikami. Szkolenie to powinno odbyć się nie później niż w przeciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na nowym stanowisku. Ze względu na odpowiedzialność spoczywającą na osobach kierowniczych, warto przeprowadzić takie szkolenie jak najszybciej, aby odpowiednio przygotować pracownika do pełnienia nowej roli.

Jak przygotować się do zmiany stanowiska pracy?

Pracodawca planując powierzenie pracownikowi nowego stanowiska pracy, powinien z wyprzedzeniem przygotować się do tego procesu. Właściwe przygotowanie pozwala na przeprowadzenie zmiany stanowiska pracy sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy pamiętać o:

  • Sporządzeniu odpowiednich dokumentów (porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie zmieniające).
  • Skierowaniu pracownika na wstępne badania lekarskie, jeśli wymagają tego nowe warunki pracy.
  • Zapewnieniu odpowiednich szkoleń BHP, w tym instruktażu stanowiskowego i szkoleń okresowych.