Badanie księgowe sprawozdania finansowego

Sporządzanie sprawozdania finansowego nie raz wiąże się spełnieniem dodatkowego obowiązku, jakim jest badanie księgowe sprawozdania finansowego (zwane także audytem księgowym).

Badanie księgowe sprawozdania finansowego przeprowadzane jest przez specjalistów, którymi są biegli rewidenci księgowi. W swojej pracy przeprowadzają oni rozmowy z pracownikami firm, potwierdzają salda środków pieniężnych, przeglądają zawarte umowy czy uzgadniają kwoty z dokumentów źródłowych.

Nie wszystkie sprawozdania finansowe muszą być poddawane badaniu księgowemu. Zobowiązane są do tego tylko jednostki, których:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego przekracza równowartości 2 500 000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych przekraczają równowartości 5 000 000 euro.

Aby była konieczność badania sprawozdania finansowego wystarczy spełnienie co najmniej dwóch z tych warunków.