Co zawiera informacja uzupełniająca?

Sporządzając sprawozdanie mikro jednostki należy wykonać bilans, rachunek zysków i strat oraz dołączyć informację uzupełniającą do sprawozdania. Taki sposób wykonywania sprawozdań finansowych jest znacznie prostszy. Procedura sporządzenia bilansu czy rachunku zysków i strat jest dobrze znana wszystkim, którzy się tym zajmują.

Jednak jakie dane należy zawrzeć w informacji uzupełniającej? Odpowiadamy na to pytanie.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego mikro jednostki zawiera: 

  • kwotę zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń, zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie,
  • kwotę zobowiązań, dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych,
  • kwotę zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju,
  • wartość udziałów (akcji) własnych.