Dowód księgowy

Celem dowodu księgowego jest udokumentowanie dokonanego zapisu w księgach rachunkowych.

Treść dowodu księgowego regulowana jest przez przepisy Ustawy o Rachunkowości:
– określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego
– określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej
– opis operacji gospodarczej, oraz jej wartość, w miarę możliwości określoną także w jednostkach naturalnych
– datę dokonania operacji, a także datę wystawienia dowodu (gdy sporządzono go pod inną datą)
– podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów
– stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania

Dowód księgowy musi odzwierciedlać rzeczywisty przebieg operacji gospodarczej, być kompletny i bezbłędny.