Leasing

Leasing w Polsce regulowany jest przez Kodeks cywilny. W ramach leasingu jedna ze stron umowy nazywana leasingodawcą przekazuje drugiej stronie umowy czyli leasingobiorcy prawo do korzystania z określonej rzeczy i na określony w umowie czas, w zamian za opłaty ratalne.

Raty leasingowe składają się z dwóch części – składnika kapitałowego, który odzwierciedla wartość użytkowanego obiektu oraz składnika odsetkowego, który stanowi wynagrodzenie leasingodawcy.

Rodzaje leasingu:

  • Leasing bezpośredni ma miejsce w przypadku, gdy producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem.
  • Leasing pośredni ma miejsce, gdy w transakcji uczestniczą więcej niż dwie strony – pomiędzy producentem, a użytkownikiem występuje przedsiębiorstwo leasingowe.
  • Leasing operacyjny nazywany jest także usługowym. Polega on na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Przedmiot leasingu nie podlega amortyzacji, natomiast raty leasingu są dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodów.
  • Leasing finansowy, nazywany też kapitałowym. Polega on na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu amortyzowany jest przez leasingobiorcę, jednak jest on własnością leasingodawcy.
  • Leasing zwrotny występuje gdy firma posiada liczne środki trwałe, jednak nie posiada gotówki, której potrzebuje. W takim przypadku przedsiębiorca może oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing.
  • Leasing konsumencki nazywany jest każe prywatnym. Jest on przeznaczony dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

Zapraszamy na naszą stronę główną!