Elektronizacja sprawozdań finansowych – kogo dotyczy i co oznacza?

Od 2019 roku wprowadzona została nowelizacja, w związku z którą nastąpiły rewolucyjne zmiany w elektronizacji plików, sprawozdań i rozliczeniach. Przedsiębiorca i podmioty, które stosują się do ustawy o rachunkowości zobowiązane zostały do sporządzania sprawozdań w postaci elektronicznej w formacie XML oraz potwierdzania dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Wymóg stosowania się do wysyłania pism przez Internet powoduje, że w praktyce nie będzie można już tworzyć papierowych deklaracji finansowych. Wnioskodawca powinien więc posiadać odpowiedni program finansowo księgowy, który wygeneruje plik w formacie i strukturze logicznej zgodnej dla Ministerstwa Finansów.

Posiadanie e-podpisu dotyczyć ma osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych lub kierownika jednostki, który może być zależnie od formy organizacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego – wspólnikiem, członkiem organu zarządu, likwidatorem, zarządcą, komplementariuszem lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność.