Formy prowadzenia księgowości

Ustawa o Rachunkowości przewiduje różne formy prowadzenia księgowości. Nie każde przedsiębiorstwo ma jednak wybór co do formy. Niektóre firmy są zobligowane do prowadzenia ksiąg handlowych już na początku działalności- nawet jeśli jej rozmiar nie jest duży. Wszystko zależy od rodzaju działalności- czy jest to działalność jednoosobowa, a może spółka- osobowa lub kapitałowa.

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA             

Przeznaczona jest dla jednoosobowych działalności spółek cywilnych osób fizycznych , spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich
jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły kwoty 1 200 000 euro (w przypadku KPiR limit wynosi 2 000 000 euro). Kwotę tą oblicza się według kursu Narodowego Banku Polskiego, który obowiązuje na dzień 30 września roku poprzedniego. W skład księgowości uproszczonej wchodzą:

→ karta podatkowa – w tym przypadku podatek nie zależy od wysokości osiąganych dochodów czy przychodów, wysokość podatku ustalana jest na podstawie rodzaju wykonywanej działalności, liczby zatrudnianych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność,

→ ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – przedsiębiorca płaci określoną stawkę podatku, która zależy tylko od osiągniętego przychodu,

→ księga przychodów i rozchodów – podatek płacony jest od różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami czyli od dochodu osiąganego przez przedsiębiorcę, w przypadku, gdy działalność nie przynosi zysku, podatek nie jest płacony,

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Jeżeli przychody za poprzedni rok w przedsiębiorstwie przekraczają kwotę 1,2 mln euro- należy prowadzić księgi handlowe. Ponadto, niezależnie od przychodów do stosowania pełnej księgowości zobligowane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne oraz komandytowo-akcyjne.

Każda z wymienionych form posiada wady i zalety. Uproszczona księgowość jest łatwa w prowadzeniu i tania natomiast pełna księgowość jest rozbudowana i skomplikowana jednak pokazuje pełny obraz finansowy przedsiębiorstwa.