Korygowanie błędów w księgach rachunkowych z lat ubiegłych

W rocznych sprawozdaniach finansowych mogą zawierać się błędy, które zostaną wykryte w kolejnych latach prowadzenia działalności. Nasuwa się zatem pytanie o to jak skorygować zapisy w księgach rachunkowych z lat poprzednich?

Za błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych uznaje się pominięcia i nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, które powodują istotne zniekształcenia danych sprawozdawczych, przez co nie pozwalają na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej firmy, a także jej wyniku finansowego.

Sposób korekty zależy od tego czy błąd zostanie uznany za istotny czy też nie. Jeżeli błąd powoduje znaczące zniekształcenie, wówczas korektę należy uwzględnić także w kapitale własnym.

Gdy popełniony błąd nie jest istotny dla wyniku z rocznego sprawozdania finansowego wówczas jego korekta wpływa odpowiednio na zysk bądź stratę (netto) z danego roku obrotowego lub inną pozycję kapitału własnego.