Księgowanie różnic kursowych

Różnice kursowe, to różnice, które wynikają z transakcji dokonywanych w obcych walutach. Po takiej transakcji przedsiębiorca powinien dokonać odpowiedni zapis księgowy. Wówczas nastąpi obowiązek dwukrotnego przeliczenia operacji, w walucie obcej oraz na złotówki.

Przeliczenia należy dokonać według kursu Narodowego Banku Polskiego wypadającego na dzień, który poprzedza powstanie obowiązku podatkowego.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w walucie polskiej.

Wyróżnia się dwa rodzaje różnic kursowych:
– dodatnie, gdy sprzedawca otrzyma zapłatę wyższą niż wskazany przez niego przychód, bądź gdy dokona niższą zapłatę za towar niż wykazał w swoich kosztach. Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody przedsiębiorstwa.
– ujemne, gdy sprzedawca otrzyma zapłatę niższą niż wskazany przez niego przychód, bądź gdy dokona wyższą zapłatę za towar niż wykazał w swoich kosztach. Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody przedsiębiorstwa.

Księgowanie różnic kursowych:
1) Podatkowa księga przychodów i rozchodów – do rejestracji różnic kursowych służą kolumny przychodów i kosztów:
– przychód (dodatnie różnice kursowe) to kolumna “8 – Pozostałe przychody”,
– koszty (ujemne różnice kursowe) to kolumna “13 – Pozostałe wydatki”.

2) Księgi handlowe – do rejestrowania różnic kursowych używa się dwa osobne konta:
– dodatnie konto (dodatnie różnice kursowe) “750 – Przychody finansowe”,
– ujemne konto (ujemne różnice kursowe) “751 – Koszty finansowe”.