Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa jest organem administracji skarbowej i celnej w Polsce. Jest to organ, którego zadaniem jest kontrola wypełnianych obowiązków podatkowych przez podatników oraz weryfikacja prawidłowości.

Definicja ustawowa: Art. 1 ust. 2–3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej stanowi, że:
2. KAS [Krajowa Administracja Skarbowa] stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.
3. W ramach KAS wyodrębnia się Służbę Celno-Skarbową, będącą jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze.

Przykładowe zadania Krajowej Administracji Skarbowej:
– obsługa podatników i przedsiębiorców w opłacaniu podatków i cła;
– kontrola kantorów;
– wykrywanie i zwalczanie oszustw na tle podatkowym;
– kontrola urzędów w zakresie podatków;
– przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu;