Likwidacja stanowiska pracy i odprawy dla pracowników

Pracodawca niekiedy może być zobowiązany do wypłacenia pracownikom odprawy pieniężnej. Przysługują im one jedynie w sytuacji, gdy umowa ulega rozwiązaniu z winy pracodawcy, gdy w firmie pracuje co najmniej 20 osób i jeśli w okresie nieprzekraczającym 30 dni rozwiązanie stosunku pracy obejmuje poniższe kryteria.

  • 10 pracowników (gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników)
  • 10% pracowników (gdy pracodawca zatrudnia od 100 do 299 pracowników)
  • 30% (gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników).

Uwaga! Jeśli wyłączną przyczyną rozwiązania stosunku pracy stanowią kwestie niedotyczące pracowników, odprawę muszą otrzymać również pracownicy indywidualni.

Wysokość odprawy, którą przedsiębiorca musi wypłacić zwalnianym pracownikom, wynosi:

  • równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • równowartość dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.