Nieuczciwa konkurencja

Prowadząc działalność gospodarczą musisz liczyć się, że nie każdy przedsiębiorca działa zgodnie z przepisami prawa. Wielu z nich obchodząc przepisy lub jawnie je łamiąc dąży do maksymalizacji swoich zysków znacznie szkodząc tym samym przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Działania, które naruszają interesy innych przedsiębiorców noszą miano nieuczciwej konkurencji. Konsekwencje z niej wynikłe reguluje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Do czynów nieuczciwej konkurencji zalicza się między innymi:
1. Oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd np. poprzez używanie skrótu firmy innego przedsiębiorstwa.
2. Wprowadzające w błąd oznaczanie towarów lub usług. Mamy z nim do czynienia jeżeli Klienci mogą zostać wprowadzeni w błąd co do istotnych cech towarów i usług np. ich ilości, wielkości, pochodzenia.
3. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Stanowią je informacje odnośnie działalności przedsiębiorstwa, posiadające wartość gospodarczą np. technologie wykorzystywane do produkcji.
4. Nakłanianie do niewykonania umowy lub obowiązków pracowniczych.
5. Naśladownictwo produktów, czyli kopiowanie zewnętrznej postaci produktu konkurencyjnego.
6. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji lub wprowadzających w błąd informacji.
7. Utrudnienie dostępu do rynku np. sprzedaż towarów po cenie nieuwzględniającej marży handlowej przez sklepy wielkopowierzchniowe.
8. Przekupstwo osób publicznych.
9. Kradzież sygnału telewizyjnego.
10. Nieuczciwa reklama, uchybiająca godności człowieka, wprowadzająca w błąd, ingerująca prywatność, reklama ukryta.