Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie

Czasem dochodzi do sytuacji gdy przedsiębiorca umyślnie bądź nieumyślnie nie złoży deklaracji VAT w odpowiednim terminie. Co wtedy? W takiej sytuacji grożą mu sankcje karno-skarbowe. Ich uniknięcie możliwe jest poprzez tak zwany czynny żal.

Podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji VAT do 25. dnia miesiąca, który następuje po każdym kolejnym miesiącu, chyba że dokonują oni kwartalnych rozliczeń. Podatnik niedopełniający tego obowiązku zobowiązany jest do uiszczenia należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Jeżeli podatnik nadal będzie uchylał się od opodatkowania wówczas będzie podlegał karze grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności, a nawet obu tych kar łącznie.

Czynny żal to zawiadomienie iż popełniło się czyn zabroniony taki jak np. niezłożenie deklaracji podatkowej w  należytym terminie. W momencie gdy wykryjemy w naszej firmie niewłaściwości w postaci czynów zabronionych wówczas nasz akt samooskarżenia pozwoli nam uniknąć przykrych konsekwencji. W takiej sytuacji musimy uregulować podatek wraz z odsetkami w terminie nieprzekraczającym wyznaczonego przez przez organ postępowania przygotowawczego.

Czynny żal jest skuteczny wyłącznie jeżeli złożymy go w czasie gdy organ ścigania miał udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa, a także w momencie gdy rozpocznie od swoje czynności służbowe.