Odroczenie terminu na rozliczenie PIT za 2020 r.

W bieżącym roku podatnicy nie mają możliwości, aby rozliczenia PIT za 2020 rok przekazać w terminie późniejszym, a więc po 30 kwietnia 2021 roku. Istnieje jednak możliwość, aby o odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego ubiegać się indywidualnie – na wniosek, który następnie rozpatrywany jest przez właściwy Urząd Skarbowy.

Spóźnienie rozliczenia podatku wiąże się z ryzykiem przyznania grzywny, ponieważ czyn ten stanowi wykroczenie skarbowe. Jednak, co ważne to to, iż Urzędy Skarbowe mają możliwość karania w tej kwestii wyłącznie postępowaniem mandatowym, w którym nakładana grzywna nie może przekroczyć sumy 5600 zł. Jeśli ukarany nie przyjmie przyznawanego mu mandatu, wówczas sprawa kierowana jest do sądu. Następnie już sąd może wyznaczyć grzywnę w wysokości od 280 zł do 56 000 zł, która uwarunkowana jest okolicznościami sprawy, stanem majątkowym, dochodami oraz możliwością zarobkowania przez dany podmiot.

O nałożenie kary nie muszą martwić się przedsiębiorcy zobowiązani do złożenia deklaracji PIT-37 oraz PIT-38 za 2020 rok, którzy zadbali o to, aby ich rozliczenie zostało przygotowane przez usługę „Twój e-PIT”. Otóż sporządzone w ten sposób sprawozdanie bez żadnych barier można zaakceptować, zmodyfikować, a także odrzucić na rzec sporządzenia rozliczenia we własnym zakresie, czyli w formie papierowej, bądź elektronicznej. Jeśli jednak np. sytuacje losowe spowodują, iż przedsiębiorca nie wywiąże się ze swojego obowiązku w terminie, zeznanie podatkowe zostanie zatwierdzone automatycznie z datą 30 kwietnia 2021 roku.

Istnieje jednak sposób na uniknięcie kary wówczas, kiedy przekazanie zeznania podatkowego w terminie okazuje się niemożliwe. Rozwiązanie to zostało określone w art.48 Ordynacji Podatkowej i mowa o złożeniu przez podatnika odpowiedniego wniosku. W takiej sytuacji odroczenie musi zostać uzasadnione ważnym interesem podatnika, bądź interesem publicznym.

Sporządzając wniosek o odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego PIT za 2020 rok, należy mieć na uwadze, że powinny się w nim znaleźć informacje takie, jak:
– dane wnioskodawcy m.in. imię, nazwisko, adres, identyfikator podatkowy,
– datę oraz miejsce sporządzenia wniosku,
– odpowiednie oznaczenie organu podatkowego właściwego co do miejsca prowadzenia działalności,
– określenie przedmiotu wniosku, a więc informacja o tym, iż podatnik wnosi o odroczenie terminu na złożenie zeznania podatkowego PIT za 2020 rok, który upływa z dniem 30 kwietnia 2021 r.,
– propozycja terminu złożenia zeznania podatkowego,
– argumenty uzasadniające powód składania danego wniosku,
– podpis podatnika,
– załączniki, którymi może być np. dowód potwierdzający konieczność odroczenia terminu, którym może być zaświadczenie lekarskie o chorobie itp.

Czy koronawirus będzie miał wpływ na sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych?