Podatek leśny

Podatek leśny jest to podatek bezpośredni płacony w gminach. Ta forma opodatkowania w sporym stopniu zbliżona jest do podatku rolnego, obejmująca swoim zakresem powierzchnię lasu, wyrażoną w hektarach.

Podstawową stawką podatku jest równowartość pieniężna 0,220 kubika drewna z  jednego hektara za rok podatkowy. Obliczana jest ona według średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Średnia cena jest co roku ogłaszana przez prezesa GUS-u.  

Podatek leśny na rok 2020:

  • według średniej ceny sprzedaży drewna za 3 pierwsze kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy wynosi 42,73 zł za 1 metr sześcienny.
  • dla lasów, które wchodzą w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku obniżona jest o 50%, czyli w bieżącym roku wynosi 21,37 zł

Podatnicy:
a) osoby fizyczne,
b) osoby prawne,
c) jednostki organizacyjne, w tym spółki bez osobowości prawnej, które są:
– właścicielami lasów,
– samoistnymi posiadaczami lasów,
– użytkownikami wieczystymi lasów,
– posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.