Podwyższanie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej może może zostać przeprowadzone na 4 sposoby.

SPOSÓB nr 1

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej może nastąpić z jej środków własnych, wypracowanych w czasie działalności i niepodzielonych między wspólników. Konieczne w tym celu jest podjęcie odpowiedniej ustawy przez walne zgromadzenie. Powstałe z przeniesienia środków z kapitałów rezerwowych i zapasowych na kapitał zakładowy akcje dzielone są proporcjonalnie do dotychczasowej partycypacji w kapitale.

SPOSÓB nr 2

Podwyższenie kapitału spółki akcyjnej zwane “zwykłym” nastąpić może również przez emisję nowych lub podwyższenie wartości obecnych akcji. Wymaga to zmiany statusu, a zmiana statusu wymaga zgody większości czyli 3/4 głosujących na walnym zgromadzeniu.

SPOSÓB nr 3

Podwyższenie kapitału następuje docelowo, jeżeli w statusie spółki akcyjnej zostało przyznane zarządowi upoważnienie, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Podwyższenie kapitału nie może przekraczać 3.4 kapitału z chwili powstania upoważnienia

SPOSÓB nr 4

Podwyższenie dokonywane jest przez walne zgromadzenie, ale zastrzeżeniem, że osoby otrzymujące prawo akcyjne, wykonywać je będą zgodnie z warunkami uchwały. Jest to tzw. podwyższenie warunkowe.