Rachunek wyników czyli jak ocenić wynik finansowy jednostki gospodarczej?

Rachunek zysków i strat jest dokumentem wchodzącym w skład sprawozdania finansowego. Jego nadrzędnym zadaniem jest dostarczanie informacji o wyniku z prowadzonej działalności (zysk lub strata) z wskazaniem na źródła przychodów i kosztów.

Oprócz samego wyniku finansowego, rachunek wyników wskazuje zdolności do generowania zysków i samofinansowania działalności wraz z kategoriami, mającymi wpływ na jego kształtowanie się.

Rachunek zysków i strat może być sporządzany w kilku dopuszczalnych wersjach. Najpopularniejsze to: wariant porównawczy  – gdzie koszty prezentowane są według rodzaju, z uwzględnieniem zmiany stanu produktów oraz wariant kalkulacyjny – w którym koszty ustalane są według sprzedanych produktów, odliczając od nich koszty sprzedaży i ogólnego zarządu.

Rachunek zysków i strat obejmuje elementy, takie jak:

  • Przychody i koszty operacyjne,  
  • Pozostałe koszty i przychody operacyjne,  
  • Koszty i przychody finansowe,  
  • Straty i zyski nadzwyczajne.