Przychody i koszty

Jednymi z najważniejszych rzeczy w księgowości są koszty i przychody. To ich wysokość wpływa na  kształtowanie się wyniku finansowego i wysokość zobowiązań podatkowych z tego tytułu.

Te dwie kategorie w księgowości dzieli się na:

  • koszty/przychody z działalności operacyjnej,  
  • koszty/przychody z pozostałej działalności,  
  • koszty/ przychody finansowe. 

Podział ten jest istotny z punktu ewidencji księgowej. Każdy koszt lub przychód podlega ewidencji na koncie wynikowym – kosztowym lub przychodowym. Koszty z działalności operacyjnej oraz pozostałe koszty operacyjne księguje się na kontach z układu rodzajowego lub funkcjonalnego. Do ewidencji przychodów służą konta, takiej jak – przychody z sprzedaży towarów, wyrobów gotowych czy usług. Na osobnych kontach księguje się koszty i przychody finansowe.

Cechą charakterystyczną kont wynikowych jest to, że ich obroty pod koniec okresu obrachunkowego przenosi się na konto wynik finansowy.