W co zainwestować?

W co zainwestować?

Działalność przedsiębiorstwa może wiązać się również z prowadzeniem inwestycji, krótko lub długoterminowych. Nie zawsze jest to główna działalność, dlatego koszty i przychody z tego tytułu należą do działalności finansowej przedsiębiorstwa.  

Pierwszym podziałem inwestycji w przedsiębiorstwach jest czas lokowania kapitału. Wyróżnia się więc inwestycje:

 • Krótkoterminowe – trwające w terminie do 1 roku 
 • Długoterminowe – trwające dłużej niż jeden 1 rok. 

Wśród inwestycji krótkoterminowych wyróżnić można:

 • nabyte akcji i udziały,
 • inne papiery wartościowe – np. czeki, weksle obce, bony skarbowe, obligacje,
 • udzielone pożyczki,
 • inne krótkoterminowe inwestycje do których zaliczyć można przykładowo – lokaty bankowe lub  zakupione dzieła sztuki czy kamienie szlachetne.

Natomiast do inwestycji długoterminowych zaliczyć można:

 • nieruchomości nabyte w celu otrzymania korzyści majątkowych,
 • wartości niematerialne i prawne, nabyte w tym samym celu co nieruchomości,
 • akcje, udziały,
 • obligacje i bony skarbowe,
 • udzielone pożyczki na okres dłuższy niż jeden rok,

Przychody uzyskane z inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych, księguje się  na koncie księgowym – przychody z działalności finansowej. Natomiast po zakończeniu inwestycji, jej wartość księguje się na koncie kosztów finansowych. Po odjęciu kosztów od przychów, jednostkach otrzymuje wynik z inwestycji czyli najczęściej zysk lub a czasem stratę.