To może się znaleźć się w sprawozdaniu finansowym!

Jednym z elementów sprawozdania finansowego jest zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Zawiera się ono w sprawozdaniu, gdy sprawozdanie nie jest sporządzane w wersji uproszczonej.

Kapitał własny to wniesione przez właściciela (lub właścicieli) składniki majątku przy powstawaniu działalności. Nie jest on jednak tożsamy z poszczególnymi składnikami majątku, tylko znajduje w nich pokrycie.

Zestawienie zmian w kapitale własnym wykonuje się w celu ukazania zmian, jakie zaszły w kapitale własnym w ciągu roku sprawozdawczego. Ukazuje również kierunek tych zmian i ich skutki. Jak większość dokumentów, wchodzących w skład sprawozdania finansowego zestawienie zawiera informacje o stanie finansowym podmiotu.

Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządza się według określonego wzoru, podobnie jak bilans czy rachunek zysków i strat.

UWAGA!
Od 2018 roku sprawozdanie finansowe składać można wyłącznie w formie elektronicznej! Forma papierowa nie będzie rozpatrywana przez urzędy.

Sprawdź również: PARAPODATKI