To może się znaleźć się w sprawozdaniu finansowym!

Jednym z elementów sprawozdania finansowego jest zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Zawiera się ono w sprawozdaniu, gdy sprawozdanie nie jest sporządzane w wersji uproszczonej.

Zestawienie zmian w kapitale własnym wykonuje się w celu ukazania zmian, jakie zaszły w kapitale własnym w ciągu roku sprawozdawczego. Ukazuje również kierunek tych zmian i ich skutki. Jak większość dokumentów, wchodzących w skład sprawozdania finansowego zestawienie zawiera informacje o stanie finansowym podmiotu.

Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządza się według określonego wzoru, podobnie jak bilans czy rachunek zysków i strat.

Sprawdź również: PARAPODATKI