Umowa o pracę po zmianach w Kodeksie pracy

Zmiany w przepisach Kodeksu pracy, które weszły w życie 22 lutego 2016 roku, nakładają na przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników na umowę o pracę obowiązek korzystania z nowego wzoru umowy o pracę. 

 
Od 22 lutego 2016 roku w umowie o pracę należy podać cel zawarcia umowy na czas określony albo wskazać leżące po stronie pracodawcy obiektywne przyczyny jej zawarcia. Przepisy te dotyczą umów o pracę, które nie są objęte nowymi limitami w zakresie liczby umów na czas określony, a także w zakresie łącznego czasu ich trwania. 
 
Jeśli chodzi o limity w zakresie liczby umów na czas określony to mogą być to maksymalnie 3 umowy – oznacza to, że zatrudniając pracownika w dalszym ciągu, pracodawca musi zawrzeć z nim umowę na czas nieokreślony. Natomiast okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nie może być dłuższy niż 33 miesiące.