Wycena aktywów i pasywów

Składniki majątku i źródeł ich finansowania wycenia się stosując się do rzeczywiście poniesionych na ich nabycie/ wytworzenie kosztów z zachowaniem zasady ostrożności.

Szczególne znacznie w wyniku finansowym ma wycena wartości:

 • zmniejszenia wartości użytkowej składników aktywów – odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe,
 • wyłączonych niewątpliwych pozostałych przychodów i zysków nadzwyczajnych,
 • wszystkich pozostałych kosztów oraz strat nadzwyczajnych,
 • rezerw na znane jednostce ryzyka, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Składniki bilansu, a wartość w wycenie

 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – cena nabycia, wytworzenia lub wartość przeszacowana, pomniejszona o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe,
 2. Środki trwałe w budowie – wysokość ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje w nie, zaliczane do aktywów trwałych – cena nabycia pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wartość godziwa.
 4. Inwestycje krótkoterminowe – cena rynkowa, cena nabycia,
 5. Należności i udzielone pożyczki – kwota wymagana do zapłaty,
 6. Zobowiązania – w kwota wymagana do zapłaty,
 7. Rezerwy – uzasadniona, wiarygodnie oszacowana wartość,
 8. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – wartość nominalna.