Biegły rewident

Biegły rewident to osoba fizyczna, która posiada zawodowe uprawnienia do wykonywania czynności rewizji finansowej. Potwierdzeniem nabytych uprawnień jest wpis do rejestru biegłych rewidentów.

W skład czynności rewizji podatkowej, do której uprawniony jest biegły rewident wchodzi prowadzenie badań oraz przegląd sprawozdań finansowych. Biegły rewident zajmuje się także :

  • badaniem planu przekształcania spółki,
  • badaniem sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej,
  • badaniem dokonywanym podczas zakładania spółki akcyjnej,
  • badaniem podczas podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
  • badaniem informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych wydatkach z subwencji.

Biegły rewident zobowiązany jest do dochowania tajemnicy zawodowej o dokumentach oraz informacjach, które związane są z wykonywaniem tego zawodu. Mogą się zdarzyć pewne sytuacje, w których biegły rewident zostanie zwolniony z pełnienia tego obowiązku.

Sytuacje, przez które biegły rewident może zostać skreślony z rejestru:

  • nieuiszczanie składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok,
  • wystąpienie z samorządu biegłych rewidentów,
  • prawomocne orzeczenie o wydaleniu z samorządu biegłych rewidentów
  • śmierć.

 

Sprawdź kilka informacji dotyczących sprawozdania finansowego!