Przypomnienie z księgowości

Prowadzenie księgowości obowiązuje każdego przedsiębiorcę. Dla niektórych jest ona dużym utrudnieniem, a dla innym pomaga lepiej zarządzać firmą. To jak odbiera się księgowość zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób prowadzi się księgowość oraz kto się nią zajmuje.  

Księgowość w firmach prowadzi się w sposób uproszczony (KPiR, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) lub pełny (księgi rachunkowe). Do prowadzenia księgowości uproszczonej uprawnione są osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, spółki cywilne osób fizycznych oraz jednoosobowe przedsiębiorstwa pod warunkiem, że nie przekroczą limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie limit ten wynosi 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską. Pozostałe jednostki zobowiązane są do prowadzenia księgowości w formie pełnej.

Pełna księgowość prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych. Księgi te składają się z dziennika, w którym zapisywane jest każde zdarzenie gospodarcze, kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych, wykazu aktywów i pasywów oraz zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych. Do prowadzenia pełnej księgowości bez względu na wysokość przychodów zobowiązane są spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z prowadzeniem księgowości w formie pełnej wiąże się obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego. Jest to dokument określający sytuację finansową jednostki i osiągnięty wynik finansowy w danym okresie obrachunkowym.